Hoe is het verloop van mediation?

Het verloop van mediation kent verschillende stadia, van ontvangst van de mediationovereenkomst tot het tekenen van de vaststellingsovereenkomst en ouderschapsplan. Op deze pagina leest u meer over het verloop van mediation.

1. De regels van de mediation

Voorafgaande aan een mediation ontvang je van de mediator een mediationovereenkomst. In die overeenkomst staan de aard van de opdracht genoemd, de kosten van de mediation en worden de belangrijkste regels die voor de mediation gelden overeengekomen. Een van die regels is vrijwilligheid. Alle deelnemers aan de mediation doen dit op vrijwillige basis. Je kunt een ander immers niet dwingen om samen te werken. Zou tijdens het proces toch blijken dat de mediation niet werkt, dan kan de mediation op verzoek van een van jullie worden beëindigd. Een andere regel is geheimhouding. Datgene wat tijdens de mediation wordt gezegd of geschreven, e-mails aan partijen of verslagen die worden opgemaakt en berekeningen van de alimentatie, vallen onder die geheimhoudingsverplichting. Je mag deze dus niet zomaar aan een ander laten lezen of in een procedure tegen elkaar gebruiken. Dit geldt natuurlijk ook voor de mediator. Voorafgaande aan de mediation wordt met jullie besproken hoe je met die geheimhoudingsverplichting omgaat. Het kan namelijk zijn dat je een adviseur wil raadplegen of even wil sparren met je beste vriendin alvorens je beslissingen neemt. Je spreekt dan met elkaar af met wie je wat bespreekt. Na afloop van de mediation worden alle afspraken waar ieder het over eens is in een schriftelijke overeenkomst gezet die bindend is zodra alle partijen de overeenkomst hebben getekend. In het eerste gesprek wordt de mediationovereenkomst met je doorgenomen en wordt door alle partijen getekend. Daarna begint de mediation.

2. Het eerste gesprek

In het eerste gesprek wordt gesproken over het conflict. Is dat een scheiding dan wordt gesproken over wie het initiatief heeft genomen, op welk moment dat was en wat daaraan vooraf is gegaan. De scheidingsmelding wordt dit ook wel genoemd. Weet je waarom iemand niet meer met je wil samenzijn en wat daaraan voorafging dan helpt dat bij het verwerken van de scheiding. In het eerste gesprek wordt voorts geïnventariseerd welke zaken spelen en waar een oplossing voor moet worden gezocht. Een lijst van de te verzamelen informatie en onderliggende stukken of documentatie wordt met je gemaakt en een agenda opgesteld voor datgene wat verder moet worden uitgezocht. De mediator maakt een verslag, zodat je thuis nog eens na kunt lezen wat er is besproken en wat de actiepunten zijn die op de agenda staan.

3. Het vervolggesprek

In een of meerdere gesprekken wordt het conflict verder besproken en wordt gekeken naar mogelijke oplossingen waarover kan worden onderhandeld. Bij een scheiding met kinderen wordt gesproken over de verdeling van de zorgtaken tussen de ouders na de scheiding en over datgene wat ieder belangrijk vindt in de opvoeding. Op basis daarvan kan een ouderschapsplan worden opgesteld. Hiertoe wordt een vragenlijst aan ieder overlegd zodat je je op dit gesprek kunt voorbereiden. Je kunt er ook voor kiezen om zelf, op basis van een je toegezonden model, het ouderschapsplan te maken. Verder worden bij een scheiding alle overige kwesties besproken die aan de orde zijn, zoals de verdeling van vermogensbestanden (een woning, onderneming bankrekeningen en dergelijke) en pensioenen, en wordt een berekening overlegd en met je besproken waarin de verdeling van de kosten van de kinderen en eventueel ook partneralimentatie is verwerkt.

4. Het laatste mediation gesprek

Als alle afspraken duidelijk zijn, dan wordt door de mediator een vaststellingsovereenkomst gemaakt waarin deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd. De afspraken die ouders in scheiding maken met betrekking tot de kinderen worden in een apart ouderschapsplan vastgelegd. Met het tekenen van deze overeenkomsten is de mediation beëindigd.

5. De rechtbank

Is er sprake van een echtscheiding of verbreking van een geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen, dan worden de overeenkomsten, samen met een verzoekschrift van de advocaat (mr. Thijssen, Thijssen Advocatuur te Nijmegen) ingediend bij de rechter.

De advocaat neemt eerst telefonisch contact op met beide ex-partners om de in het convenant gemaakte afspraken te bespreken. Bij akkoord stuurt zij de stukken naar de rechtbank. Zodra de beschikking van de rechtbank is ontvangen stuurt zij deze per e-mail op samen met een akte (akte van berusting / verzoek tot inschrijving echtscheiding) die door ieder van de ex-partners moet worden getekend. Zodra de aktes door de advocaat zijn ontvangen zorgt zij voor de inschrijving van de scheiding in het register van de burgerlijke stand waar getrouwd is of waar het geregistreerde partnerschap is aangegaan. De datum van deze inschrijving is de datum echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap. De periode vanaf het tekenen van het convenant tot de datum echtscheiding duurt enkele weken.

Heb je een vraag, wil je gebruik maken van een gratis kennismakingsgesprek of een afspraak inplannen?

Klik dan hier