Kinderalimentatie

Behoefte

Kinderalimentatie gaat altijd voor op partneralimentatie. Bij de berekening wordt eerst gekeken naar de behoefte van de kinderen. Deze wordt vastgesteld op basis van het tijdens huwelijk of samenwonen netto besteedbare inkomen van de ouders. Het aantal kinderen dat het gezin telt en hun leeftijd bepaalt voorts de behoefte per kind per maand. Die behoefte is het bedrag uit beider inkomen dat maandelijks werd besteed aan de kinderen. Bij iedere latere berekening van de kinderalimentatie blijft die behoefte de basis voor verdeling tussen de ouders van de kosten voor de kinderen.

Draagkracht

Voorts wordt gekeken naar de draagkracht van ieder der ouders en de mate van zorg voor de kinderen die zij voor hun rekening nemen. Is er sprake van een co-ouderschapsregeling of een omgangsregeling en hoeveel dagen per week verblijft het kind bij de ene en bij de andere ouder? Op basis daarvan wordt de verdeling van kosten tussen de ouders bepaald.

Bij de verdeling van de kosten voor de kinderen tussen de ouders wordt gesproken over zorgkosten en zorg overschrijdende kosten.

Zorgkosten

Dit zijn de kosten voor: wonen, gas, elektra, boodschappen, uitjes, vervoer enz. Deze kosten worden betaald door de ouder bij wie het kind op dat moment verblijft. Ze kunnen niet in mindering worden gebracht op de kinderalimentatie.

Zorg overschrijdende kosten

Dit betreft kosten voor onder meer: kleding, mobiele telefoon, schoolgeld, sportcontributies en dergelijke. Deze kosten komen voor rekening van de ouder bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft (deze ouder ontvangt de kinderalimentatie, kinderbijslag, en heeft mogelijk recht op kindgebonden budget). Bij een co- ouderschap worden deze kosten gedeeld, meestal via een kinderrekening waar beide ouders maandelijks een bedrag op storten.

Uitzonderlijke kosten

Buiten deze kosten kan er voorts nog sprake zijn van uitzonderlijke kosten. Dit kunnen zaken zijn zoals: kosten voor een gehandicapt kind, kosten van hoge schoolgelden of privélessen, individuele (top)sporten of  kosten van medische aard die niet gedekt worden door de ziektekostenverzekering. Voor deze kosten geldt dat de ouders deze in overleg maken en naar rato van inkomen delen.

Heb je een vraag, wil je gebruik maken van een gratis kennismakingsgesprek of een afspraak inplannen?

KLIK DAN HIER