Wat moet je regelen?

Bij een scheiding zijn er veel zaken die geregeld moeten worden. Onderwerpen die aan de orde zijn:

Hoe verdeel je de zorg voor de kinderen. Bij wie van de ouders hebben zij hun hoofdverblijfplaats en hoe ziet de omgangsregeling er uit? Wordt de zorg gelijkelijk gedeeld in de vorm van een co-ouderschap? En wat spreek je af over de verdeling van kosten, verzekeringen, overleg tussen de ouders en zo voorts? Heb je beiden ouderlijk gezag dan ben je verplicht om bij scheiding de gemaakte afspraken over al deze zaken in een ouderschapsplan op te nemen.

Heb je een huurwoning of koopwoning, dan spreek je af wie in de woning blijft wonen en wie de woning verlaat. In de meeste gevallen is er niet meteen sprake van beschikbaarheid van een tweede woning. Het is daarom raadzaam om je meteen in te schrijven bij een woningbouwvereniging als het huren in de vrije sector of kopen van een tweede woning niet direct binnen de mogelijkheden valt. Voor een tijdelijke situatie, bijvoorbeeld als de echtelijke woning wordt verkocht, worden afspraken gemaakt en vastgelegd met betrekking tot het gebruik van de woning tot verkoop en de verdeling van de kosten.

Bij een scheiding komen kinderalimentatie en of partneralimentatie ter sprake. Of er alimentatie betaald moet worden en zo ja, welk bedrag en voor welke duur, is afhankelijk van meerdere factoren. Met partijen wordt gekeken naar de specifieke situatie en wordt desgewenst een berekening gemaakt en worden nadere afspraken vastgelegd.

Om het vermogen (bezittingen, schulden, eigen huis) te kunnen verdelen dient een goede inventarisatie te worden gemaakt van de vermogensbestanden die er zijn. Met behulp van een lijst die je van ons ontvangt kunnen diverse documenten en informatie worden verzameld en kan een goed overzicht worden gemaakt voor de verdeling. Bij huwelijksvoorwaarden kijken we eerst naar de afspraken die in de huwelijksvoorwaarden zijn gemaakt. Alleen die goederen die op grond van de overeenkomst gezamenlijk zijn, of tijdens huwelijk gezamenlijk zijn geworden, worden verdeeld en zo nodig tussen partijen verrekend.

De tijdens huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde ouderdomspensioenrechten van partijen, vallende onder de wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) komen bij scheiding voor verevening in aanmerking. Dit betekent dat het tijdens huwelijk opgebouwde pensioen, vanaf datum van ingang van dat pensioen, gelijkelijk tussen de ex-echtgenoten wordt verdeeld. Alle ouderdomspensioenrechten die voorafgaande aan het huwelijk of na datum van echtscheiding zijn opgebouwd, komen niet voor verevening in aanmerking en blijven dus van degene die ze heeft opgebouwd.

Soms wordt afgeweken van de standaardregeling (verevening), bijvoorbeeld wanneer de echtgenoten veel in leeftijd verschillen en een andere, alternatieve verdeling (bijvoorbeeld conversie) beter recht doet aan de behoefte bij pensionering.

Indien de door ieder van partijen opgebouwde ouderdomspensioenrechten in waarde niet veel verschillen is het ook niet altijd zinvol om de wet verevening pensioenrechten toe te passen en behoudt ieder der partijen zijn eigen ouderdomspensioen. Om te weten welk bedrag voor verevening in aanmerking komt kun je een zgn. vereveningsopgave opvragen bij het pensioenfonds waarin de waarde van de opbouw, tussen datum huwelijk en datum van scheiding (nog fictief), wordt weergegeven zodat partijen een weloverwogen beslissing kunnen nemen ten aanzien van de verdeling.

In een echtscheidingsconvenant worden meestal ook tijdelijke afspraken opgenomen die gelden voor de periode tot datum van feitelijk uiteengaan. Dit kunnen tijdelijke afspraken zijn die te maken hebben met de zorg voor de kinderen, bijvoorbeeld voor de duur dat er nog geen twee woningen ter beschikking zijn die de regeling welke partijen voor ogen hebben mogelijk maakt. Ook een tijdelijke verdeling van de kosten voor het gezin of voor de echtelijke woning voor de duur dat deze te koop staat, kan als tijdelijke afspraak worden opgenomen in het convenant.

Heb je een vraag, wil je gebruik maken van een gratis kennismakingsgesprek of een afspraak inplannen?

KLIK DAN HIER