Wat moet je regelen?

Bij een scheiding zijn er veel zaken die geregeld moeten worden. Onderwerpen die aan de orde zijn:

De kinderen

Hoe verdeel je de zorg voor de kinderen. Bij wie van de ouders hebben zij hun hoofdverblijfplaats en hoe ziet de omgangsregeling eruit? Wordt de zorg gelijkelijk gedeeld in de vorm van een co-ouderschap? En wat spreek je af over de verdeling van kosten, verzekeringen, overleg tussen de ouders en zo voorts? Heb je beiden ouderlijk gezag dan ben je verplicht om bij scheiding de gemaakte afspraken over al deze zaken in een ouderschapsplan op te nemen.

De woning

Heb je een huurwoning of koopwoning, dan spreek je af wie in de woning blijft wonen en wie de woning verlaat. In de meeste gevallen is er niet meteen sprake van beschikbaarheid van een tweede woning. Wat zijn dan de mogelijkheden? Het is in ieder geval raadzaam om je meteen in te schrijven bij een woningbouwcorporatie als het huren in de vrije sector of kopen van een tweede woning niet direct binnen de mogelijkheden valt. Voor een tijdelijke situatie, bijvoorbeeld als de gezamenlijke woning wordt verkocht, worden afspraken gemaakt en vastgelegd met betrekking tot het gebruik van de woning tot verkoop en de verdeling van de kosten.

Verdeling van inkomen

Bij een scheiding komen kinderalimentatie en of partneralimentatie ter sprake. Of er alimentatie betaald moet worden en zo ja, welk bedrag en voor welke duur, is afhankelijk van meerdere factoren. Met partijen wordt gekeken naar de specifieke situatie en wordt desgewenst een alimentatieberekening gemaakt en worden nadere afspraken vastgelegd.

Verdeling van vermogen

Om het vermogen (bezittingen, schulden, eigen huis) te kunnen verdelen dient een goede inventarisatie te worden gemaakt van de vermogensbestanden die er zijn. Met behulp van een lijst die je van ons ontvangt kunnen diverse documenten en informatie worden verzameld en kan een goed overzicht worden gemaakt voor de verdeling. Ben je op huwelijksvoorwaarden getrouwd of zijn er partnerschapsvoorwaarden opgemaakt dan kijken we eerst naar de afspraken die zijn gemaakt. Alleen die goederen die op grond van de overeenkomst gezamenlijk zijn, of tijdens huwelijk of geregistreerd partnerschap gezamenlijk zijn geworden, worden verdeeld en zo nodig tussen partijen verrekend.

Verevening van ouderdomspensioenrechten

De tijdens huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde ouderdomspensioenrechten van partijen, vallende onder de wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) en komen bij scheiding voor verdeling in aanmerking. Alle ouderdomspensioenrechten die voorafgaande aan het huwelijk of na datum van echtscheiding zijn opgebouwd, komen niet voor verdeling in aanmerking en blijven dus van degene die ze heeft opgebouwd.

Verevening

De standaardverdeling bij scheiding is verevening. Dit betekent dat ieders ouderdomspensioenrechten blijven van degene die deze heeft opgebouwd maar dat vanaf de datum dat het pensioen wordt uitgekeerd de helft van de tijdens huwelijk opgebouwde rechten wordt gedeeld tussen de ex-partners (echtgenoten of geregistreerde partners). Ten aanzien van het partnerpensioen of bijzonder nabestaandenpensioen geldt dat de gehele opbouw tot de datum van scheiding wordt gereserveerd voor de ex-partner, tenzij een deel daarvan reeds toekomt aan een eerdere ex-partner. Is dit partnerpensioen opgebouwd op risicobasis (en niet op opbouwbasis) dan is er voor de ex-partner bij overlijden van de pensioengerechtigde na de datum van echtscheiding geen partnerpensioen. Voordeel van verevening is dat het ouderdomspensioen in tact blijft. Overlijdt je ex-partner dan behoeft het pensioen niet meer te worden gedeeld met die partner en ontvang je de volledige opbouw. Nadeel is dat je aan elkaar verbonden blijft. De partner die het pensioen niet heeft opgebouwd heeft dan ook geen inspraak bij het kiezen van de ingangsdatum van dat pensioen. Dit geldt ook voor de situatie dat de pensioengerechtigde ervoor kiest om een deel van de opbouw ineens uit te laten keren. 

Conversie

Wil je dit niet dan kun je ook kiezen voor splitsing van de pensioenrechten. Dit heet conversie. Het tijdens huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen wordt dan in een eigen pensioenrecht ondergebracht. Je bent dan niet meer met elkaar verbonden en  kunt zelf bepalen wanneer je het pensioenrecht in laat gaan. Met name bij een groter leeftijdsverschil tussen de ex-echtgenoten kan dat een voordeel zijn. Nadeel is dat ook het partnerpensioen (voor zover dit niet is opgebouwd op risicobasis, want dan vervalt dit recht bij scheiding) in de splitsing wordt meegenomen en de waarde wordt ondergebracht in het te verdelen ouderdomspensioen. Bij overlijden van de ex-partner is er dus geen nabestaandenpensioen meer. Voor conversie is toestemming nodig van het pensioenfonds.

Tijdig melden

Verevening en conversie dienen binnen twee jaar na de datum echtscheiding te worden gemeld bij het pensioenfonds middels een daartoe voorgeschreven formulier. Meldt je dit niet tijdig dan werkt het pensioenfonds niet meer mee aan de verdeling tussen jullie. Bij de inschrijving van de echtscheiding of van de ontbinding van het geregistreerde partnerschap bij de gemeente meldt deze de scheiding aan de pensioenfondsen. De pensioenfondsen nemen dan contact met je op over de verdeling. 

Een afwijkende verdeling

Ten slotte kun je er ook voor kiezen om het ouderdomspensioenrecht niet te verdelen, in een andere verhouding te verdelen dan 50%/50% of dit te verrekenen of uit te ruilen met andere vermogensbestanddelen.

Klein pensioen

Ligt het ouderdomspensioenrecht, na verdeling, ónder de wettelijke afkoopgrens die geldt voor kleine pensioenen, dan wordt het pensioen op grond van de wet niet verdeeld. Je kunt dan in mediation wel onderling afspraken maken over eventuele verrekening van de waarde van dit ouderdomspensioenrecht. Hoewel de opbouw misschien klein is kan de contante waarde toch snel oplopen. Je kunt bij het pensioenfonds een opgave van de afkoopwaarde van het pensioenrecht opvragen.

Stel dat de door ieder opgebouwde ouderdomspensioenrechten in waarde niet veel verschillen, dan kun je afspreken dat ieder zijn of haar eigen ouderdomspensioenrechten behoudt.

Pensioenadvies

Om een goede afweging te maken of en hoe je de opgebouwde ouderdomspensioenrechten gaat verdelen is het raadzaam contact op te nemen met je pensioenfonds om je te laten adviseren. Je kunt een overzicht opvragen bij het pensioenfonds waarin de waarde van de opbouw, tussen datum huwelijk of geregistreerd partnerschap en datum van scheiding (nog fictief), wordt weergegeven en de afkoopwaarde van het pensioen zodat je een weloverwogen beslissing kunnen nemen ten aanzien van de verdeling.

Tijdelijke afspraken

In een echtscheidingsconvenant worden meestal ook tijdelijke afspraken opgenomen die gelden voor de periode tot datum van feitelijk uiteengaan. Dit kunnen tijdelijke afspraken zijn die te maken hebben met de zorg voor de kinderen, bijvoorbeeld voor de duur dat er nog geen twee woningen ter beschikking zijn die de regeling die jullie voor ogen hebben mogelijk maakt. Ook een tijdelijke verdeling van de kosten voor het gezin, of voor het gebruik van de echtelijke woning voor de duur dat deze te koop staat, kan als tijdelijke afspraak worden opgenomen in het convenant.

Heb je een vraag, wil je gebruik maken van een gratis kennismakingsgesprek of een afspraak inplannen?

Klik dan hier